«خونریزی از زبان»
زبان دارای عروق خونی فراوانی است.در هنگام خونریزی از زبان،به نکات زیر توجه نمایید:
(1)از او بخواهید زبانش را بیرون بیاورد.
(2)با استفاده از گاز یا پارچه تمیز،انتهای زبان را بگیرید.
(3)برای توقف خونریزی،زبان را تا انجا که امکان دارد به بیرون بکشید تا عروق ان پیچ خورده و خونریزی بند بیاید.اگر محل خونریزی قابل مشاهده  
است،لبه های زخم را به هم نزدیک کنید تا خونریزی بند اید.
(4)زبان را به مدت ده دقیقه به همین صورت نگه دارید و بعد ان را به تدریج رها کنید.