روش های اوژانسی

تنفس مصنوعی
هدف از انجام تنفس مصنوعی،رساندن هوا به بیمار است.هوایی که از دهان شما خارج می شود هنوز دارای مقادیری اکسیژن هست که شخص دیگری هم از ان ها استفاده کند.در انجام تنفس مصنوعی نباید تاًخیر نمود و شما باید اطمینان داشته باشید که تنفس مصنوعی را به خوبی انجام میدهید.

طریقه انجام تنفس مصنوعی

(1)نبض را کنترل کنید.
(2)اگر نبض وجود ندارد،شروع به ماساژ قلبی نمایید.
(3)اگر نبض وجود دارد،دهان مصدوم را از اجسام خارجی پاک نمایید.
(4)چانه مصدوم را با یک دست بکشید و سر را به عقب ببرید.
(5)با یک دست،بینی مصدوم را ببندید.
(6)یک نفس عمیق بکشید،دهانتان را کاملاً باز کنید و بر روی دهان بیمار قرار دهید.
(7)در حالی که با قدرت،نفستان را خارج می کنید،بلند شدن سینه بیمار را نگاه کنید.
(8)همینکه سینه بیمار بلند شد،سر خود را بچرخانید تا پایین امدن سینه را را ببینید.چهار نفس اولیه را به سرعت انجام دهید.
(9)نبض را کنترل کنید.
(10)اقدامات شماره (5)تا(9)را تا هنگامیکه بیمار شروع به نفس کشیدن کند،ادامه دهید.
به غیر از تنفس دهان به دهان می توانید از تنفس دهان به بینی نیز استفاده نمود.برای این کار دهان بیمار را محکم بسته وبه بینی او بدمید.

اگر سینه بیمار بالا نیمد از موارد زیر استفاده کنید:
(1)اطمینان پیدا کنید که بینی او محکم بسته شود.
(2)اطمینان پیدا کنید که دهان خود را محکم به دهان او چسبانده اید.
(3)اطمینان پیدا کنید که نفس خود را به شدت می دمید.
*اگر با وجود تمام این اقدامات،باز هم موفق نشدید،احتمالاً در راه تنفسی فرد انسداد وجود دارد
.
منبع:www.pezeshkmoalej.mihanblog.com