تراخم

یک نوع بیماری ویروسی مزمن در چشم می باشد.این بیماری در اثر عدم وجود بهداشت و توسط مگس سرایت می کند.

علائم بیماری:ریزش اشک ترشح مخاط چرکی،قرمز شدن پر خون شدن چشم و تورم سطح داخلی پلکها،پیدایش دانه های خاکستری رنگ،بهم چسبیده شدن پلک ها هنگام بیدار شدن از خواب.

تیفوس

یک نوع بیماری عفونی حاد است که توسط موجودات ذره بینی بنام زیکتزیا بوجود می اید.

علائم:سردرد،خستگی و بی اشتهایی،بر افروختگی و سرخی چهره،ترس از نور،ظاهر شدن تاول ها در تمام بدن.این بیماری بیشتر هنگام قحطی و جنگ،حالت همه گیر به خود می گیرد.

جذام

یک نوع بیماری عفونی مزمن است که حالت مسری دارد.علائم:مسخ صورت و اندام لعصاب محیطی در بیمار.

جرب(گال)

یک نوع بیماری انگلی است که انگل ماده در طبقات پوست مجاری ریزی ایجاد می کند.این اثرات بیشتر در انگشتان دست،مچ،کشاله و اعضای تناسلی دیده می شود.

دیفتری(خناق)

یک نوع بیماری حاد عفونی است که از طریق باسیل ایجاد می شود و حالت مسری دارد و در اطفال یک تا هفت ساله بیشتر دیده میشود.علائم:گلو درد،تب بین31تا39درجه،قرمزشدن حلق و پیدایش غشاء کاذب سفید رنگ روی لوزه ها.

این بیماری از طریق واکسن قابل پیشگیری است.عوارض بیماری:ممکن است موجب عارضه قلبی و عصبی شود.