خون چیست؟
خون از گلبول های قرمز و گلبول های سفید تشکیل شده است.همه ی این سلول ها درون مایعی که رنگ ان مایل به زرد است و پلاسما نامیده می شود شناورند.پلاسما دی اکسید کربن را به ششهای شما باز می گرداند تا از طریق تنفس بتوانید ان را خارج کنید
گلبول های قرمز
گلبول های قرمز دارای ماده ای به نام هموگلبین هستند.این هموگلوبین است که رنگ قرمز خون را به ان میدهد.هموگلوبین وظیفۀ جابجایی ذخیره اکسیژن را به عهده دارد.اکسیژن از طریق ششها وارد بدن میشود و هموگلبین ان را جذب می کند.اکسیژن سپس به همه سلولهای زنده بدن شما،منتقل میشوند.یک گلبول قرمز تقریباً به مدت 4 ماه زنده می ماند.گلبول قرمز در این مدّت 17000 بار به هم جای بدن شما می رود.
گلبول سفید
تعداد گلبول های سفید شما از گلبول های قر مز شما بیشتر است. شمادر ازای هر 1000 گلبول قرمز تقریباً دو گلبول سفید دارید.
وظیفه اصلی گلبول های سفید مبارزه با میکروب هایی است که می توانند شمارا بیمار کنند.گلبول های سفید می توانند تغیر شکل دهند و برای مبارزه با میکروب ان را احاطه کنند.وقتی شما بیمار می شوید،اگر تعداد بیشتری گلبول سفید برای مبارزه با میکروب ها لازم باشد،بدنتان می تواند ان ها را بسازد.
گروه های خونی
در انسان ها،چهار گروه خونی عمده وجود دارد که به انها گروه هایA،B،ABوOمی گویند.اگر فردی در یک حادثه ای مجروح شد،ممکن است خون زیادی را ازدست بدهد.پزشکان باید دقت کنند که گروه خونی مناسب را برای بیمار پیدا کنند.