یک ژن چگونه تولید می شود؟
یک کروموزوم از تعدادی بخشهای کوچکتر که ژن نامیده می شوند،تشکیل می گردد.یک ژن مجموعه ای از مواد شیمیایی است.هر ژن از مجموعه ای از مواد شیمیایی است.هر ژن از مجموعه ای از مواد شیمیایی تشکیل شده است،مه همگی مانند یک نردبان دارای پیچ و تاب به همدیگر پیوند خورده اند.ترتیب این مواد شیمیایی در هر ژن فرق می کند.این مواد شیمیایی پله های این نردبان را تشکیل می دهند.هر ژن یک دستورعمل است.یک توالی خاص پله ها،دستورعملهای یک ویژگی مانند رنگ مو را ارائه می دهند.
ژن چگونه کار می کند؟
وقتی شما به صورت یک بچه دررحم مادرتان رشد میکردید،ژن های شما پرکار بودند.هر سلول در حال رشد یک نسخه دقیق از همه کروموزوم های شما و ژن های ان ها را دریافت می کرد.این ژن ها چگونگی رشد هر سلول را کنترل می کردند.