سندروم داون
تعریف سندروم داون:نوعی عقب افتادگی ذهنی ارثی که با نشانه های جسمانی خاصی همراه است.اگر یک بچه در حال شکل گرفتن،از یکی از والدین یا هر دو نفر انها،کروموزوم اضافی بگیرد،این ممکن است مشکلی را به وجود اورد.سندروم داون هنگامی است که بچه به جای این که در حالت طبیعی از یک کروموزوم خاص دو عدد داشته باشد،سه عدد دارد .معنایش این است که این که این بچه به جای 46 کروموزوم،47 کروموزوم دارد.
این تفاوت کوچک،در سراسر زندگی فرد بر رشد ذهنی و جسمی او اثر می گذار
د.