کروموزوم ها در سلول ها
کروموزوم ها در سلول هاهر سلول منفرد در بدن یک فرد بزرگسال،جدا از یاخته های جنسی،46 کروموزوم دارد.یاخته های جنسی،سلول های اسپرم در مرد و سلول های تخمک در زن هستند.سلول های اسپرم و سلول های تخمک هر کدام دارای 26 کروموزوم هستند.وقتی این سلول ها با هم امیخته می شوند تا اولین سلول واقعی یک بچه تازه را بسازند،تعداد کامل 46 کروموزوم را به وجود می اورند.
پسر یا دختر؟
از 23 کروموزومی که هم در تخمک و هم در اسپرم وجود دارند،یک مشخصه جنسی وجود دارد.کروموزوم های جنسی x وy نامیده می شوند.همه تخمک ها یک کروموزوم x دارند.
نیمی از اسپرم های مرد کروموزوم های y و نیمی از ان ان ها کروموزوم ها x دارند.اگر یک اسپرم با کروموزوم y با تخمک امیخته شود،بچه پسر خواهد بود.
اگر یک اسپرم با کروموزوم x با تخمک امیخته شود بچه دختر خواهد بود.