تاول ها
در صورت امکان به تاول ها دست نزنید.تاول ها را می توان با قرار دادن پنبه بر روی ان ها بدون انکه فشار بر روی انها وارد اید محافظت نمود.
»پانسمان تاول های پاره شده«
(1)تاول های پاره شده را باید با بانداژ استریل پانسمان کرد.
(2)سپس روی ان را با پنبه و چسب بپوشانید.
_هیچگاه اقدام به بریدن تاول ها نکنید زیرا با این کار موجب بروز عفونت می شوید.