سوختگی های شیمیایی چشم
مواد قلیایی بسیار خطرناک تر از مواد اسیدی هستند زیرا بطور عمیقتری به بافت چشم نفوذ کرده . پاک کردن ان بسیار مشکلتر است.خطر اصلی در این موارد،از دست دادن بینایی به علت اسیب به قرینه است.هیچ چاره ای بجز شستشوی سریع چشم وجود ندارد که بصورت زیر انجام می گیرد:
(1)سر مصدوم را زیر شیر اب قرار دهید و اجازه دهید اب بر روی چشم او بریزد.سرمصدوم را محکم نگهدارید تا مانع از ریختن اب در چشم سالم او گردد.
(2)لازم است درهنگام شستشو،چشم باز بماند.اگر مصدوم قادر به این کار نیست باید شما پلک هایش را باز نگه دارید.
(3)هر چه بیشتر شستشو طول بکشد بهتر است.برای سوختگی با مواد قلیایی،ده دقیقه زمان زیادی نیست اگر هر دو چشم اسیب
دیده اند بطور متناوب هر چشم را ده ثانیه شستشو دهید.
(4)بعد از شتشو با استفاده از یک باند استریل روی چشم را بپوشانید.
(5)هرچه سریعتر مصدوم را به بیمارستان برسانید.
_اگر اب در دسترس نیست،هر نوع مایعی که در دسترس است مانند نوشابه یا شیر را می توانید استفاده کنید.اگر هیچ مایعی در دسترس نیست،میتوانید از ادرار استفاده کنید.ادرار معمولاًاستریل بوده و بی ضرر است.