سوختگی های شیمیایی
سوختگیهای شیمیایی معمولاًبراثر ریختن اسیدهای قوی از باطری اتومبیل یا قلیاهایی همچون سود سوزآور و یا مواد سفید کننده قوی ایجاد میشوند.ویژگی سوختگیهای شیمیایی عبارتند از:
-احساس سوزن سوزن شدن در پوست
-رنگ شدن و بی رنگی سریع
-قرمز شدن،تاول زدن یا پوست پوست شدن
نحوه بر خورد با فرد دچار سوختگی شیمیایی عبارتند از:
(1)فوراً قسمتی دچار سوختگی شده را زیر شیر اب بگیرید.این کار سبب رقیق شدن ماده شیمیایی و کاهش شدت سوختگی می گردد اگر ماده شیمیایی به صورت پودر است ابتدا با یک برس نرم انرا از روی پوست پاک کنید.
(2)در همان حالیکه شتشو میدهید لباس های الوده به مواد شیمیایی را در اورید.
(3)روی ضایعه را پانسمان کنید مصدوم را به بیمارستان برسانید.