سوختگی با مایعات جوش
در این موارد اسیب بافتی به سرعت روی میدهد. سریعترین کاری که باید در این موارد انجام داد کاهش درجه حرارت است.سرد کردن ممکن است شدت ضایعه را بسیار کم کند و بسرعت سبب کاهش درد شود .روش برخورد با این گونه سوختگی ها به صورت زیر است:
(1)لباسی را که در محل سوختگی وجود دارد بیرون اورید.
(2)هرگونه شیئی فشارنده ای مانند انگشتر،النگو وساعت را بیرون اورید.
(3)محل سوختگی را به مدت حداقل10دقیقه زیر شیر اب سرد قرار دهید.
_از کره،پماد یا لوسین برای سوختگی استفاده نکنید.
_چیز هایی را که بر روی محل سوختگی چسبیده اند را جدا از ان جدا نکنید.