اتش گرفتن لباس
اگر با فردی که لباسش اتش گرفته برخورد کردید،اقدامات زیر را انجام دهید:
(1)فوراً مصدوم را بر روی زمین بخوابانید.
(2)اگر کپسول اتشنشانی در دسترس است از ان استفاده کنید وگرنه سمتی از بدن را که اتش گرفته است را روی زمین بغلتانید.اینکار سبب محرومیت اتش از اکسیژن شده و در نتیجه اتش خاموش می شود.
»بعد از خاموش شدن اتش«
(1)لباس داغ می تواند سبب سوختگی شدید شود،یا ان ها را در بیاورید یا ان ها را با اب سردنمایید.
(2)با ریختن اب روی مصدوم به مدت 10دقیقه وی را خنک نمایید.
(3)پاک بودن راه تنفسی را کنترل نمایید.
(4)با استفاده از باند تمیز سوختگی را بپوشانید تا خطر ایجاد عفونت را کاهش دهد.
(5)اگر مصدوم هوشیار است برای جایگزینی اب ازدست رفته به او اب دهید.