سوختگی ها
سوختگی ها ضایعات بافتی هستند که بعلل زیر انجام می گیرند:
-حرارت زیاد
-اشعه
مواد شیمیایی سوزاننده
-جریان الکترسیته
»عمق سوختگی«
عمق سوختگی نشان دهنده شدت شدت یک سوختگی بوده وتعیین می کند که ایا سوختگی نیازبه درمان دارد یا خیر،سوختگی از نظر عمق به 3نوع تقسیم می شوند:
»سوختگی سطحی«
این نوع سوختگی فقط سبب قرمزی،تورم و حساسیت پوست می شوند و بطور طبیعی بدون باقی گذاشتن اثری از خود،بهبود می یابند.وسوختگیهای
سطحی کوچک معمولاً نیاز به مراقبت پزشکی ندارند.
»سوختگی متوسط«
این سوختگی ایجاد تاول می کند که مستعد عفونت است.
»سوختگی عمیق«
این نوع سوختگی ضخامت کاملی از پوست را درگیرمی کند.محل سوختگی به رنگ خاکستری درمی اید و و ممکن است با وجود وسعت سوختگی دردی نداشته باشند زیرا اعصاب مربوط به درد نیز در این موارد از بین رفته است.