خونریزی از بینی
بینی دارای عروق خونی بسیار است که با کوچکترین ضربه ای شروع به خونریزی می کنند.در برخورد با کسی که دچار خونریزی از بینی شده،اقذامات زیر را انجام دهید:
(1)بینی را با دست محکم بگیرید.
(2)مصدوم باید نشسته و سرش را به جلو خم کند.
(3)این وضعیت را به مدت 10دقیقه ادامه دهید.
(4)سپس بتدریج فشار را از روی بینی بردارید.
(5)در حالیکه سر هنوز به جلو خم شده است،اطراف دهان و بینی را با یک گاز خیس شده تمیز کنید.
نکته مهم:بمدت 4ساعت بعد از بند امدن خون،مصدوم باید از پاک کردن بینی اش خودداری کند.
اگر با اقدامات فوق خونریزی بند نیامد،مصدوم را به بیمارستان ببرید.