تبلیغات

قلب

قلب تنها عضو بدن است که اعصاب خودکار دارد .دارای چهار حفره بنام دهلیز و بطن می باشد.گردش خون در بدن بوسیله انقباض و انبساط قلب صورت می گیرد.ماهیچه قلب بسیار قوی است.قلب در مدت 24 ساعت 10080لیتر خون به تمام نقاط بدن می رساند.

عروق

عروق شما شامل بخش های زیر است:

-سرخرگها(شریانها):رگ هایی هستند که در انها خون قرمز جریان دارد.جهت خون در سرخرگ از قلب به طرف اندام ها می باشد.

-سیاهرگها(ورید ها):عروقی هستند که در انها خون کثیف جریان دارد.جهت خون در سیاهرگها از طرف اندام های بدن به سوی قلب است.

-مویرگها:عروق کوچک و ریزی هستند که در اندام ها وجود داشته و باعث تغذیه اعضای بدن و بافت های مختلف میشوند.

سرم ومواد غذایی گلبولهای سفید از جدار انها گذشته و وارد بافت ها میشود.

      خون

مایعی قرمز رنگ با طعمی شور است که مقدار ان3/1 وزن بدن است مهمترین کار خون رساندن غذا و اکسیژن به بافت های بدن است.خون هنگام جرین در رگ ها مایع می باشد ولی پس از خروج از ان منعقد می گردد.خون از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1-پلاسما که شامل اب-البومین-گلوکز-مواد معدنی می باشد.

2-گلبول های دو نوع می باشد.الف-قرمز:کار انها رساندن اکسیژن به اعضاست.

ب-سفید:کار انها دفاع از بدن در هنگام عفونت است.

لنف

مایعی بی رنگ متمایل به زردی که به اب میان بافتی مشهور است.لنف دارای 97%پلاسما و 3%گلبول است.لنف گلبول قرمز و پلاکت ندارد.

 

دستگاه گوارش

کاراین دستگاه عمل هضم و جذب می باشد و دارای 2 قسمت زیر است:

1-لوله گوارش که شامل(دهان-مری-معده-روده کوچک-روده بزرگ-مخرج)است.

2-غدد گوارشی که شامل(غدد بزاقی-غدد معده-غدد روده-کبد-لوزالمده)است.